Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Automobielhuis

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Automobielhuis gevestigd te Sint Nicolaasga verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Garantie

3.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

3.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten – naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

3.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

3.4 Automobielhuis geeft volgens pakket 3 maanden garantie op het draaiende gedeelte van de motor, distributie en de versnellingsbak. De garantietermijn wordt berekend vanaf de datum van aflevering zoals vermeld op de factuur. Looptijd vanaf de dag van tenaamstelling van uw auto is 3 maanden of een maximale kilometrage van 10.000 km (ook wanneer dit gebeurt binnen de termijn van 3 maanden). De

garantie is optioneel en kan voor €350,- er extra bijgekocht worden.

U heeft wel garantie op:

Motor : het kapot gaan van de drijfstang, zuigers, lagers en kleppen

Distributie : het kapot gaan van de distributieriem/ketting waardoor schade ontstaat aan de motor, alleen indien de riem tijdig en volgens schema van de fabrikant is vervangen (aantoonbaar)

Versnellingsbak : zowel automatische transmissie als handgeschakelde

U heeft geen garantie op:

Alle onderdelen die niet vallen onder motor, distributie en aandrijving

  • LPG en Airco installaties – compleet
  • Cruise controls, autotelefoons, navigatie apparatuur, alarmsystemen
  • In- en uitlaatsysteem, inclusief turbo’s en intercoolers
  • Koppakking
  • Koppelingsplaten en drukgroep

Slijtage, slijtagedelen en onderhoud zijn uitgesloten van garantie. Iedere auto heeft onderhoud nodig. Bij het onderhoud worden onderdelen vervangen die niet bedoeld zijn om een autoleven lang mee te gaan.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is

uitgesloten. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.